Dê Cương

Tao thương vợ mày

Tao thương vợ mày

-Dạ tôi biết, nhưng không còn cách nào khác. Xin anh thương gia đình tôi. -Thương chớ, nhất là thương. . .vợ mầy. -Dạ. -Tánh tao rất thẳng, có …