Thông Tin Truyện
THIẾN NAM U HỒN
Ngày Đăng: 15-07-2018
Tình Trạng Hoàn Thành
Tủ Truyện Thêm Chương
4.0
1,050,008 total
5
80%
4
60%
3
40%
2
20%
1
15%

Danh Sách Chương

Chương </span></span>61</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">4 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/tram-cung-rat-nho-nang/" title="Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng" itemprop="url">Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/tram-cung-rat-nho-nang/chuong-100-2/" title="Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng – Chương 100-2"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>100-2</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">9 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/" title="Xuyên Đến Tương Lai – Tôi Không Phải Robot" itemprop="url">Xuyên Đến Tương Lai – Tôi Không Phải Robot</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/truyen-teen/" title="Truyện Teen">Truyện Teen</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/xuyen-den-tuong-lai-toi-khong-phai-robot/chuong-52/" title="Xuyên Đến Tương Lai – Tôi Không Phải Robot – Chương 52"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>52</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">33 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/binh-hoa-gioi-giai-tri/" title="Bình Hoa Giới Giải Trí" itemprop="url">Bình Hoa Giới Giải Trí</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/binh-hoa-gioi-giai-tri/chuong-62/" title="Bình Hoa Giới Giải Trí – Chương 62"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>62</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">34 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/vo-truoc-muon-tai-hon/" title="Vợ Trước Muốn Tái Hôn" itemprop="url">Vợ Trước Muốn Tái Hôn</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/vo-truoc-muon-tai-hon/chuong-47/" title="Vợ Trước Muốn Tái Hôn – Chương 47"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>47</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">55 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/vu-nuoi-cua-rong/" title="Vú Nuôi Của Rồng" itemprop="url">Vú Nuôi Của Rồng</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/kiem-hiep/" title="Kiếm Hiệp">Kiếm Hiệp</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/vu-nuoi-cua-rong/chuong-19/" title="Vú Nuôi Của Rồng – Chương 19"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>19</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">58 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/" title="Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel" itemprop="url">Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/di-gioi/" title="Dị Giới">Dị Giới</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/thuat-si-trong-the-gioi-marvel/chuong-139/" title="Thuật Sĩ Trong Thế Giới Marvel – Chương 139"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>139</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">59 phút trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/thanh-xuan-co-nhau/" title="Thanh Xuân Có Nhau!" itemprop="url">Thanh Xuân Có Nhau!</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/thanh-xuan-co-nhau/chuong-50/" title="Thanh Xuân Có Nhau! – Chương 50"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>50</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/khuynh-thanh-tuyet-sung-thai-tu-dien-ha-rat-lieu-nhan/" title="Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân" itemprop="url">Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/di-nang/" title="Dị Năng">Dị Năng</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/khuynh-thanh-tuyet-sung-thai-tu-dien-ha-rat-lieu-nhan/chuong-155/" title="Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân – Chương 155"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>155</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/" title="Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu" itemprop="url">Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/the-khong-vi-the-thieu-phu-nhan-hao-cuoi-toan-cau/chuong-257/" title="Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu – Chương 257"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>257</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/quai-phi-thien-ha/" title="Quái Phi Thiên Hạ" itemprop="url">Quái Phi Thiên Hạ</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/quai-phi-thien-ha/chuong-267/" title="Quái Phi Thiên Hạ – Chương 267"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>267</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/" title="Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích" itemprop="url">Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/he-thong-xuyen-nhanh-boss-phan-dien-dot-kich/chuong-610/" title="Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích – Chương 610"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>610</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/dai-de-co/" title="Đại Đế Cơ" itemprop="url">Đại Đế Cơ</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/dai-de-co/quyen-2-chuong-35/" title="Đại Đế Cơ – Quyển 2 Chương 35"><span class="book-text"><span>Quyển </span></span>2 – <span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>35</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/dai-than-dan-vao-nguc-101-nu-hon-sau/" title="Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)" itemprop="url">Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/sung/" title="Sủng">Sủng</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/dai-than-dan-vao-nguc-101-nu-hon-sau/chuong-470/" title="Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em) – Chương 470"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>470</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/" title="Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu" itemprop="url">Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/sung/" title="Sủng">Sủng</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/qua-trinh-duong-thanh-do-hau/chuong-175/" title="Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu – Chương 175"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>175</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/" title="Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)" itemprop="url">Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng)</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/trong-sinh/" title="Trọng Sinh">Trọng Sinh</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/doc-sung-thien-kieu-thien-kieu-bach-sung/chuong-56/" title="Độc Sủng Thiên Kiều (Thiên Kiều Bách Sủng) – Chương 56"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>56</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">1 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/huong-da-thao/" title="Hương Dạ Thảo" itemprop="url">Hương Dạ Thảo</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/huong-da-thao/chuong-23/" title="Hương Dạ Thảo – Chương 23"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>23</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/co-vo-nho-be-cua-tong-tai-ac-ma/" title="Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma" itemprop="url">Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma</a></h3><span class="label-title label-new"></span><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/sac/" title="Sắc">Sắc</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/co-vo-nho-be-cua-tong-tai-ac-ma/chuong-72/" title="Cô Vợ Nhỏ Bé Của Tổng Tài Ác Ma – Chương 72"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>72</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/thiem-hon-kieu-the-ong-xa-cuc-sung/" title="Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng" itemprop="url">Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/do-thi/" title="Đô Thị">Đô Thị</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/thiem-hon-kieu-the-ong-xa-cuc-sung/chuong-22/" title="Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng – Chương 22"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>22</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/anh-trai-vs-em-gai/" title="Anh Trai VS Em Gái" itemprop="url">Anh Trai VS Em Gái</a></h3><span class="label-title label-hot"></span></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/anh-trai-vs-em-gai/chuong-22/" title="Anh Trai VS Em Gái – Chương 22"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>22</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/danh-mon-ac-nu/" title="Danh Môn Ác Nữ" itemprop="url">Danh Môn Ác Nữ</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/danh-mon-ac-nu/chuong-78/" title="Danh Môn Ác Nữ – Chương 78"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>78</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/canh-xuan-nhu-moc/" title="Cảnh Xuân Như Mộc" itemprop="url">Cảnh Xuân Như Mộc</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/canh-xuan-nhu-moc/chuong-42/" title="Cảnh Xuân Như Mộc – Chương 42"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>42</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">2 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/vuong-gia-nay-ta-muon/" title="Vương Gia Này, Ta Muốn" itemprop="url">Vương Gia Này, Ta Muốn</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/vuong-gia-nay-ta-muon/quyen-2-chuong-19/" title="Vương Gia Này, Ta Muốn – Quyển 2 Chương 19"><span class="book-text"><span>Quyển </span></span>2 – <span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>19</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">3 giờ trước </div></div><div class="row" itemscope itemtype="http://schema.org/Book"><div class="col-xs-9 col-sm-6 col-md-5 col-title"><span class="glyphicon glyphicon-chevron-right"></span> <h3 itemprop="name"><a href="http://truyenfull.vn/nhan-sam-duong-linh-chi/" title="Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi" itemprop="url">Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi</a></h3></div><div class="hidden-xs col-sm-3 col-md-3 col-cat text-888"><a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Ngôn Tình">Ngôn Tình</a>, <a itemprop="genre" href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-2 col-chap text-info"><a href="http://truyenfull.vn/nhan-sam-duong-linh-chi/chuong-89/" title="Nhân Sâm Dưỡng Linh Chi – Chương 89"><span class="chapter-text"><span>Chương </span></span>89</a></div><div class="hidden-xs hidden-sm col-md-2 col-time text-888">3 giờ trước </div></div></div><div class="visible-md-block visible-lg-block col-md-4 text-center col-truyen-side"><div class="hide" id="history-holder-side"></div><div class="list list-truyen list-cat col-xs-12"><div class="title-list"><h4>Thể loại truyện</h4></div><div class="row"><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/tien-hiep/" title="Truyện Tiên Hiệp">Tiên Hiệp</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/kiem-hiep/" title="Truyện Kiếm Hiệp">Kiếm Hiệp</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/ngon-tinh/" title="Truyện Ngôn Tình">Ngôn Tình</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/do-thi/" title="Truyện Đô Thị">Đô Thị</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/quan-truong/" title="Truyện Quan Trường">Quan Trường</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/vong-du/" title="Truyện Võng Du">Võng Du</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/khoa-huyen/" title="Truyện Khoa Huyễn">Khoa Huyễn</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/huyen-huyen/" title="Truyện Huyền Huyễn">Huyền Huyễn</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/di-gioi/" title="Truyện Dị Giới">Dị Giới</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/di-nang/" title="Truyện Dị Năng">Dị Năng</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/quan-su/" title="Truyện Quân Sự">Quân Sự</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/lich-su/" title="Truyện Lịch Sử">Lịch Sử</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/xuyen-khong/" title="Truyện Xuyên Không">Xuyên Không</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/trong-sinh/" title="Truyện Trọng Sinh">Trọng Sinh</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/trinh-tham/" title="Truyện Trinh Thám">Trinh Thám</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/tham-hiem/" title="Truyện Thám Hiểm">Thám Hiểm</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/linh-di/" title="Truyện Linh Dị">Linh Dị</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/sac/" title="Truyện Sắc">Sắc</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/nguoc/" title="Truyện Ngược">Ngược</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/sung/" title="Truyện Sủng">Sủng</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/cung-dau/" title="Truyện Cung Đấu">Cung Đấu</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/nu-cuong/" title="Truyện Nữ Cường">Nữ Cường</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/gia-dau/" title="Truyện Gia Đấu">Gia Đấu</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/dong-phuong/" title="Truyện Đông Phương">Đông Phương</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/dam-my/" title="Truyện Đam Mỹ">Đam Mỹ</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/bach-hop/" title="Truyện Bách Hợp">Bách Hợp</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/hai-huoc/" title="Truyện Hài Hước">Hài Hước</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/dien-van/" title="Truyện Điền Văn">Điền Văn</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/co-dai/" title="Truyện Cổ Đại">Cổ Đại</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/mat-the/" title="Truyện Mạt Thế">Mạt Thế</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/truyen-teen/" title="Truyện Truyện Teen">Truyện Teen</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/tieu-thuyet-phuong-tay/" title="Truyện Tiểu Thuyết Phương Tây">Tiểu Thuyết Phương Tây</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/nu-phu/" title="Truyện Nữ Phụ">Nữ Phụ</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/light-novel/" title="Truyện Light Novel">Light Novel</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/van-hoc-viet-nam/" title="Truyện Văn học Việt Nam">Văn học Việt Nam</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/doan-van/" title="Truyện Đoản Văn">Đoản Văn</a></div><div class="col-xs-6"><a href="http://truyenfull.vn/the-loai/khac/" title="Truyện Khác">Khác</a></div></div></div></div></div><div class="container" id="truyen-slide"><div class="list list-thumbnail col-xs-12"><div class="title-list"><h2><a href="http://truyenfull.vn/danh-sach/truyen-full/" title="Truyện full">Truyện đã hoàn thành

Leave a Comment

Open

Close